فراخوانی فراخوانی ...
پارک جنگلی سراوان رشت

پارک جنگلی سراوان رشت


پارک جنگلی سراوان درنزدیکی شهرستان رشت قرار دارد و از امکاناتی همچون پارک بازی کودکان – کلبه های اقامتی و پارکینگ برخوردار می باشد. پارک جنگلی سراوان به مساحت 1487 هکتار با داشتن طبیعتی بسیار زیبا و چشمگیر در قسمت غربی جاده رشت به قزوین و در فاصله 17 کیلومتری از مرکز استان واقع گردیده که روزانه پذیرای میهمانان عزیز طبیعت دوستی می باشد که برای گذران اوقات فراغت خود به همراه خانواده به پارک عزیمت می نمایند.

پارک جنگلی سراوان درنزدیکی شهرستان رشت قرار دارد و از امکاناتی همچون پارک بازی کودکان – کلبه‌های اقامتی و پارکینگ برخوردار می‌باشد. پارک جنگلی سراوان به مساحت 1487 هکتار با داشتن طبیعتی بسیار زیبا و چشمگیر در قسمت غربی جاده رشت به قزوین و در فاصله 17 کیلومتری از مرکز استان واقع گردیده که روزانه پذیرای میهمانان عزیز طبیعت دوستی می‌باشد که برای گذران اوقات فراغت خود به همراه خانواده به پارک عزیمت می‌نمایند. پارک جنگلی سراوان در سال 70با سطحی حدود 300هکتار از جنگل‌های سری سه سراوان مجزا و به عنوان پارک مطرح شد و درسال 78طرح و مدیریت و بهره وری پارک جنگلی سراوان براساس شرح خدمات تهیه طرح‌های پارکداری مصوب سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و تصویب گردید. پارک سراوان به لحاظ نزدیکی به مرکز استان ، نزدیکی به جاده سراسری که دسترسی آسان را برای علاقه مندان امکان پذیر می‌سازد و به دلیل بافت جنگلی از سایر پارک‌های جنگلی گیلان داری اهمیت بیشتری است.

پارک جنگلی سراوان

این پارک از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮔﯿﻼن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر اﯾﻦ ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎدر ﮔﯿﺎﻫﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﺮز،اﻧﺠﯿﻠﯽ، ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺖ، ﺑﯿﺪ، ﺑﯿﺪﻣﺸﮏ، آﻟﻮﭼﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ، ازﮔﯿﻞ ﺗﻮﺳﮑﺎ، ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺻﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﺐ ﺗﻮرﯾﺴﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎء ﭘﺎرک ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آن را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آن اداره ﮐﻞ آورده ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ به نوعی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻨﮕﻠﮑﺎری اﺳﺘﺎن اﺳﺖ بطوریکه ﺣﺪود 52 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آن ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮﮔﺎن دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻮده است. پوشش درختی پارک جنگلی سراوان به دو بخش جنگل طبیعی و جنگل دست کاشت تقسیم می‌شود که بخش طبیعی آن پایه‌های شاخه زاد و دانه زاد بلوط ، ممرز و انجیلی بهمراه گونه‌های توسکا و اوجا را شامل می‌شود و در قسمت جنگل کاری بیشتر گونه کاج تدا و کاج سیلوستریس و سرونقره ای و زربین دیده می‌شود .


از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎص ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی و ﺷﮑﻞ زﻣﯿﻦ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺧﺎص داﺧﻞ ﭘﺎرک ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را در ﭘﯽ دارﻧﺪ، وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪرود و ﺳﯿﺎﻫﺮود در ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ از دﯾﮕﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺘﻬﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﻗﺎول، ﮐﺒﮏ، دارﮐﻮب، ﺟﻐﺪ ﺟﻨﮕﻠﯽ، ﺧﺮﮔﻮش، راﺳﻮ و... و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺸﺮات ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ارزش ﻓﺮاوان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ‹‹ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﻻت ›› ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﺷﺎه ﻋﺒﺎس، در ﻣﺤﺪوده 10 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ از ﭘﺮﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺰ از 17 روﺳﺘﺎی ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح، 8 روﺳﺘﺎ دارای اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﻠﻪ ﻣﺮدی و اﺳﺐ ﺳﻮاری و دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺘﻬﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮاوان اﺳﺖ. پارک سراوان علاوه بر جاذبه‌های خاص طبیعی و استقرار گونه‌های متنوع درختی و درختچه ای، پرندگان و جانوران گوناگون و همینطور موقعیت قرارگیری و شکل زمین در نقاط مختلف آن که در بردارنده چشم اندازهای متفاوتی میباشد، یکی از قطب‌های گردشگری شهرستان رشت به شمار میرود و با دارا بودن یک سری امکانات رفاهی از جمله آلاچیق، میز و نیمکت، کباب پز، محوطه بازی برای کودکان، وسایل بازی کودکان، سطل زباله، سرویس بهداشتی، سکوی نصب چادر و... محیطی مناسب جهت رفاه حال گردشگران ایجاد کرده است.

پارک جنگلی گیلان جنگل های رشت طبیعت گردی در شت طبیعت رشت پارک های جنگلی رشت چاذبه های گردشگری رشت دیدنی های رشت سراوان پارک جنگلی سراوان پارک های جنگلی ایران پارک های جنگلی گیلان جنگل های گیلان جنگل گردی سفر به گیلان رشت جنگل

ثبت دیدگاه
اخبار مرتبط
عمارت کلاه فرنگی رشت

عمارت کلاه فرنگی رشت

عمارت کلاه فرنگی از جمله آثار دوره قاجاریه شهر رشت است و در ضلع جنوبی باغ محتشم این شهر قرار دارد. این بنای چوبی حدود ۲۰۰ سال است که رطوبت ۹۵ درصدی وبرفهای سنگین و …
ادامه-مطلب...
خانه تاریخی قدیری رشت | معماری ویژه در گیلان

خانه تاریخی قدیری رشت | معماری ویژه در گیلان

 این ملک تا نهم تیر ماه سال 1344 در اختیار محمد حسن و نصر الله همدانی بود و در آن تاریخ به فریدون نصیری فروخته شد و نامبرده در همان سال ملک را بنام همسرش خانم اکرم قدیری …
ادامه-مطلب...
پارک جنگلی چیتگر

پارک جنگلی چیتگر

پارک جنگلی چیتگر یکی از پارک های جنگلی شهر تهران است که از شمال به زمین های چیتگر، از جنوب به آزادراه تهران-کرج، از غرب به آزاد شهر و پیکان شهر و از شرق به منطقه خرگوش …
ادامه-مطلب...